Radha
Leaf
 
Sdílejte přes Facebook Share

Spřízněné weby:


Obrazy Libuše Voldánové
Obchodní podmínky
Reklamační řád
Ochrana dat

OBCHODNÍ PODMÍNKY

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.exoticdesign.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele, dodavatele), kterým je Michaela Voldánová – Exotic Design, se sídlem Vašátkova 1027/21, Praha 9, PSČ: 198 00, Česká republika, IČO: 74512811 a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou konečný spotřebitel, řídí se právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými Zákonem č. 40/1964 Sb. (dále jen o.z.), Zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem.

Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými Zákonem č. 513/1991 Sb. vše ve znění novel a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

B. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

 • Pouze to zboží, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu www.exoticdesign.cz , které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné; ke drobnému zkreslení barev může dojít digitalizací)
 • Zboží, které je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR a je originální.
 • Prodejní daňový doklad - v každém balíčku bude vedle objednaného zboží přiložen také daňový doklad o zaplacení s rozepsanou cenou za jednotlivé položky.

Dále se prodávající zavazuje, že:

 • Bude komunikovat s kupujícím o jeho objednávce, tj. bude ho informovat elektronickou poštou o přijetí objednávky, její expedici a přijaté platbě za zboží.
 • V případě nemožnosti plnění dodacích lhůt stanovených v internetovém obchodu www.exoticdesign.cz budeme o tomto stavu kupujícího včas informovat a konzultovat s ním další postup.
 • Bude před potvrzením objednávky uveřejňovat pravdivé a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží a ceny za dopravu a balné.
 • Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající v ceníku. Ceny v internetových obchodech prodávajícího se zobrazují v seznamu zboží nebo na detailu karty zboží.
 • V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, umožní nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit - zboží však musí být odesláno na zasílací adresu, v původním obalu, kompletní a nepoškozené. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Při splnění těchto podmínek bude refundace vyřízena dle zákona. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude v souladu s uvedeným zákonem akceptováno odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Celý Reklamační řád najdete v další části tohoto dokumentu.

 • Osobní údaje kupujícího bude prodávající chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům, více viz Ochrana osobních dat
 • >Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží.
 • Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tuto část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající od smlouvy odstoupit.
 • Všechny informace o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však zkušenosti a informace, které prodávající sám získal od výrobce či do dodavatele.

C. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno a další povinné kontaktní údaje.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Při uzavření kupní smlouvy pomocí internetového obchodu, má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že na vlastní náklady zašle zboží běžnou zásilkou prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců, spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit.
 • Zboží doručené prodávajícímu na dobírku nebude převzato.
 • Při odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce.
 • Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu, bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů.
 • Kupní cena je vrácena prodávajícím kupujícímu při vrácení zboží bezhotovostním převodem na účet kupujícího. Kupující spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem.
 • V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 Obč.Z.
 • Spotřebitel rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět.
 • Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté s kupujícím spotřebitelem. Doporučujeme, aby odstoupení bylo písemné a bylo doručeno prodávajícímu. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění.
 • Kupující i Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší mocí je válka, živelné pohromy, vnitřní nepokoje, poruchy provozu, nedostatek dělníků, energie nebo surovin, stávka, propouštění, dopravní poruchy. Události tohoto druhu osvobozují kupujícího a prodávajícího po dobu jejich trvání od dodací povinnosti a opravňující prodávajícího, podle jeho volby, po opětovném nastolení normálních poměrů, smluvené množství dodat později nebo s ohledem na ještě nedodané zboží od smlouvy odstoupit. Trvá-li událost vyšší moci déle než 4 týdny, potom je rovněž kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

D. ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK

 • Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. Závazným potvrzením objednávky ze strany kupujícího vytvořené na internetu se rozumí stisknutí tlačítka „Závazně potvrdit objednávku“ na poslední záložce Košíku.
 • V případě, že kupující se rozhodne změnit objednávku po jejím řádném potvrzení, je povinen změnu nahlásit co nejdříve. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy je zboží již připraveno k expedici, či již předal zboží dle původní objednávky přepravci.
 • V případě úplného zrušení již potvrzené objednávky kupujícím, a to i po výše zmíněném důvodném neakceptování změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

E. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Dobou dodání zboží se rozumí doba od potvrzení objednávky do doby, kdy je zboží připraveno k expedici.
 • U zboží, které má prodávající k dispozici skladem, je toto připraveno k expedici do druhého pracovního dne pro dodání v České Republice nebo případně je termín dodání stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího dodat, sdělí toto prodávající kupujícímu do druhého pracovního dne po obdržení objednávky spolu s novým termínem dodání. Pokud kupující nemá zájem o dodání zboží ve sděleném termínu, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den. V případě, že nebude nový termín dodání do 10 dní od jeho sdělení ze strany kupujícího výslovně potvrzen, může prodávající od smlouvy odstoupit, bez sankcí pro obě strany. Okamžikem doručení oznámení prodávajícího o nezájmu o dodání zboží v uvedeném termínu, ruší se objednávka od počátku, bez jakýchkoliv sankcí či jiných závazků pro prodávajícího i kupujícího.
 • Požaduje-li kupující pozdější datum dodání, než je stanovený prodávajícím, je kupující oprávněn a zároveň povinen uvést toto v objednávce, nebo toto neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky.
 • Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním při dodání zboží, které vzniklo vinou přepravce.
 • Zboží je zasíláno balíkem na dobírku prostřednictvím České Pošty s.p. V případě nezastižení kupujícího bude balík uložen na nejbližší poště po dobu 14 dní (resp. 7 dní v případě Obchodního nebo Profi-balíku).
Způsob dopravy a platbyCenaPoznámka
Poštou při platbě dobírkou při objednávce do 1500,- Kč včetně. 90,- Kč Nejjednodušší způsob dopravy. Zásilka Vám bude doručena Českou poštou a zaplatíte hotově při jejím převzetí poštovnímu doručovateli.
Poštou při platbě dobírkou při objednávce nad 1500,- Kč. zdarma
Poštou a platbou na účet při objednávce do 1500,- Kč včetně. 45,- Kč Způsob preferovaný stálými zákazníky (protože je poštovné bez dobírečného umožňuje tak levnější formu přepravy). Zákazník provede platbu na účet na základě zaslaných platebních informací. Dodavatel okamžitě po připsání částky na účet expeduje zboží.
Poštou a platbou na účet při objednávce nad 1500,- Kč. zdarma
Osobní odběr po dohodě na adrese Prostřední 1066, Mníšek pod Brdy zdarma Výhodou tohoto způsobu odběru je kromě úspory za dopravu zvláště v případě objednávky oblečení též možnost si objednané zboží vyzkoušet.

Připravujeme pro Vás další způsoby plateb a dodání.

 • Informace o dodání balíku České pošty je možné získat prostřednictvím online po zadání Podacího čísla zásilky adrese http://www.cpost.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php, nebo na bezplatné telefonní lince 800 177 889, uvedené informace jsou dostupné následující den po podání zásilky.
 • Poštovné je splatné spolu s úhradou kupní ceny za zboží při jeho dodání, není-li dohodnuto jinak.
 • V případě, že kupující v rámci jednoho dne provede více objednávek, tak pro stanovení, zda bude poštovné účtováno, či nikoli, je rozhodující součet cen jednotlivých objednávek.
 • Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno přiloženým dokladem (fakturou). Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné.
 • Při předání je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (porušení krabice, neporušenost pásky) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
 • Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento zaslat prodávajícímu.
 • Pokud je převzetí zásilky kupujícím od dopravce stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky vinnou dopravce není nárok.
 • V případě že částka nákupu bude, vlivem storna nebo dobropisu apod., nižší než je výše pro poštovné zdarma je provozovatel oprávněn poštovné účtovat dle ceníku
 • Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu § 616 o.z. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu ve smyslu § 616 o.z.

F. EXPEDICE ZBOŽÍ

 • Po odeslání Vaší objednávky expedujeme zboží zpravidla do 48 hod. V případě, že některé zboží z Vaší objednávky není skladem může být prodleva expedice delší. V případě delší prodlevy nebo v případě vyprodání zboží Vás samozřejmě budeme ihned informovat. Pak je možné dohodnout individuální řešení objednávky.
 • Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z platného ustanovení § 443 - 446 obch. zákoníku resp. § 601 o.z.

G. STÍŽNOSTI A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 • Stížnosti a připomínky, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit na tel. +420 774 068 809 nebo na emailové adrese info@exoticdesign.cz
 • Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s reklamačním řádem, těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.
 • V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují zasílací adresa prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.
 • Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má možnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Neúčinnost jednotlivých ustanovení smluvních obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, které ve své obchodní působnosti následuje jako příští.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 26.11.2008.

Společnost Michaela Voldánová – Exotic Design si vyhrazuje právo změny těchto Obchodních podmínek.


REKLAMAČNÍ ŘÁD A POSTUP REKLAMACE

 • Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím, společností Michaela Voldánová – Exotic Design, se sídlem Vašátkova 1027/21, Praha 9, PSČ: 198 00, Česká republika, IČO: 74512811 a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 • Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle Zákona č. 40/1964 Sb. a Zákona č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace se řeší dle Zákona č. 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů.
 • Pokud není stanoveno jinak je standardní záruční doba v případě nového zboží 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.
 • V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
 • V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
 • V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

A. REKLAMACE ZBOŽÍ

Pokud kupující zjistí poškození dodaného zboží nebo jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu a množství), doporučujeme, co nejdříve, prokazatelným způsobem kontaktovat prodávajícího. Prodávající má právo volby řešit odstranitelnou vadu záruční opravou či výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo právo od smlouvy odstoupit.

Reklamované zboží zasílejte na zasílací adresu:
Michaela Voldánová – Exotic Design
Prostřední 1066
252 10 Mníšek pod Brdy
Česká republika
s dokladem o nákupu nebo s číslem faktury, uvedeným reklamovaným zbožím (pro co nejrychlejší vyřízení doporučujeme kopii dokladu s označenou reklamovanou položkou) a popisem vady. Doporučuje zboží k reklamaci dodat včetně ostatního příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu.

 • Poté prodávající posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace v co nejkratší možné době. O uplatnění reklamace sepíšeme reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace.
 • V případě, že posoudíme reklamaci jako nedůvodnou, uvedeme tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace) a sdělíme tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.
 • V případě oprávněné reklamace vzniká kupujícímu spotřebiteli nárok dle § 598 Občanského zákoníku. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění.
 • Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Není-li odstranění vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, ekonomicky úměrné povaze vyskytující se vady a celkové ceně zboží, má kupující spotřebitel právo na výměnu zboží.
 • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží a kupující nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím dohodnuta lhůta jiná.
 • Pokud se na základě reklamačního řízení přistoupí k výměně zboží a toto zboží je skladem, provede se výměna zboží vadného za bezvadné. Pokud zboží není skladem, může se kupující s dodavatelem dohodnout na konkrétním termínu dodání náhradního zboží. Prodávající po zajištění náhradního zboží zašle toto zboží kupujícímu na náklady prodávajícího.
 • Po dohodě s kupujícím je možná (za předpokladu, že reklamované zboží určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné) i výměna za zboží jiného výrobce, než reklamované zboží, které má identické nebo lepší parametry, než reklamované zboží a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry.
 • Po vyřízení reklamace dostane kupující jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Další případné reklamace vyměněného zboží bude kupující spotřebitel uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu, který nahrazuje dodací list.
 • V případě, že není možné vadu bezplatně odstranit nebo zboží vyměnit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

B. NEUPLATNITELNOST ZÁRUKY

Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží:

 • s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
 • při mechanickém poškození, neodborném zacházení, zanedbání běžné péče
 • poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
 • poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • bez doložení původu nákupu (nepředložení faktury)

C. VÝMĚNA VELIKOSTI

V případě výměny velikosti zašlete zboží s dokladem o nákupu nebo s číslem faktury, uvedeným měněným zbožím (pro co nejrychlejší vyřízení doporučujeme kopii dokladu s označenou měněnou položkou) a velikost kterou si přejete zaslat.

D. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DLE ZÁKONA č. 367/2000

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, umožní prodávající nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit - zboží však musí být doručeno na zasílací adresu pro reklamace do 14ti dnů, v původním obalu, kompletní a nepoškozené, spolu s dokladem o nákupu a oznámením o odstoupení od smlouvy.

E. REFUNDACE PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

Vracíte-li zboží, připojte i informaci pro zaslání peněz:

 1. poslat na účet, číslo účtu - doporučujeme, nejrychlejší varianta
 2. poukázat složenkou - upozorňujeme že z částky je v tomto případě stržen poplatek 35,- Kč, který je účtován Českou Poštou s.p. za poukázku typu C.
 3. odečíst od další objednávky (v případě rezervace nebo právě rozpracované objednávky je automaticky částka odečtena)

F. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy vykazují spekulativní charakter.
 • Peníze nelze vracet dobírkou. Vrací se pouze částka za zboží, poštovné hradí kupující.
 • Upozorňujme že zásilky zaslané bez dokladu o nákupu, nebo čísla faktury (viz. výše) a vyznačené reklamované / vracené položky nemůžeme vyřídit.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 26.11.2008.

Společnost Michaela Voldánová – Exotic Design si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel obchodu Michaela Voldánová – Exotic Design, IČO: 74512811 prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb O ochraně osobních údajů. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Pro aktivní nakupování na internetovém obchodu www.exoticdesign.cz a pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo je potřeba se zaregistrovat a uvést osobní údaje, na základě kterých můžeme s Vámi komunikovat a ověřit Vaši identitu.

Osobními údaji, které jsou shromažďovány, jsou jméno (případně název firmy, IČO, DIČ a kontaktní osoba), adresa (fakturační a případně dodací), telefonní a emailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.

Po přihlášení do internetového obchodu www.exoticdesign.cz můžete tyto osobní údaje kdykoli kontrolovat a aktualizovat. (Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit a dosud jste u nás nenakoupili, pošlete prosím email s Vaším požadavkem na info@exoticdesign.cz.

© 2009-2018 Exotic Design | Designed by Darina Fiala
Camels
)